ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία «Κέντρο για το Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό Α.Μ.Κ.Ε», και το διακριτικό τίτλο «mέta» με αριθμό ΓΕΜΗ 155505701000 με γραφεία στην Αθήνα οδός Μαυροματαίων 16, ΤΚ10682, email: [email protected]  (εφεξής mέta) δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.metacpc.org  (εφεξής «Ιστοσελίδα») στο πλαίσιο προβολής και ανάδειξης δράσεων, μελετών, εκδηλώσεων κλπ. σύμφωνα με τους καταστατικούς του σκοπούς. 

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Ορούς Χρήσης καθώς αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία αναμεσά στον Χρήστη και του mέta αναφορικά με την χρήση της Ιστοσελίδας.  

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 1. Συμφωνία με τους Όρους Χρήσης.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην Ιστοσελίδα θεωρείται ότι έχει διαβάσει, κατανοεί συναινεί με και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης όρους και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς. 

Εάν ο Χρήστης διαφωνεί με τους ορούς χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Ορών Χρήσης. 

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «mέta»  και του Χρήστη της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς. 

 1. Διανοητική Ιδιοκτησία.

Η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά: λογισμικό, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας αναπαραστάσεις, ειδήσεις, άρθρα, μελέτες, πληροφορίες, δεδομένα, σχέδια, εικονογραφήσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά σημάτων, ονομάτων, λογότυπων, ονόματα προϊόντων, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, κ.λπ. και γενικά αρχεία κάθε είδους και ανεξαρτήτως μορφής) αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία mέta και των δικαιοπάροχων του, και διέπεται και συμπληρώνεται από τις ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς σχετικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Διά του παρόντος ο Χρήστης αναγνωρίζει εγγυάται και συμφωνεί ότι το mέta διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της. Το mέta διατηρεί το δικαίωμα να λάβει κάθε μέτρο και να ασκήσει κάθε μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων του.

Τίποτα σε αυτήν την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, εκχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή άδειας χρήσης χωρίς την προηγούμενη ειδική, γραπτή συγκατάθεση του «mέta». Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (λήψη), μετάφραση ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνία, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ​​για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, εν μέρει ή συνοπτικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του«mέta».

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό τον όρο αναφοράς της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα και φέρει το σήμα άλλων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων και γενικά ανήκει σε τρίτα μέρη. αποτελεί δική τους πνευματική και βιομηχανική και βρίσκεται εντός της σφαίρας ευθύνης τους. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο Χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.

Το mέta δεν έχει συμφωνήσει και δεν συμφωνεί να αντιμετωπίζει ως εμπιστευτικές πληροφορίες οποιαδήποτε πρόταση ή ιδέα για τη βελτίωση ή την τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το mέta δικαιούται να χρησιμοποιεί, να επωφελείται, να αποκαλύπτει, να δημοσιεύει, να διατηρεί μυστικά ή να εκμεταλλεύεται με άλλο τρόπο τις προτάσεις ή ιδέες αυτές και δίχως καμία υποχρέωση αποζημίωσης. 

Εάν πιστεύετε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας, για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχετικά με την παραχώρηση αδειών χρήσης του περιεχομένου του mέta επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]

 1. Σύνδεσμοι (links) Ιστοσελίδων Τρίτων Φορέων.

H Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν διαχειρίζονται από το «mέta». Η τοποθέτηση αυτών των συνδέσμων δεν υποδηλώνει έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων από το «mέta». Οι ιστοσελίδες αυτές δεν υπόκεινται στις αρχές που ορίζονται στο παρόν αλλά στους δικούς τους αντίστοιχους όρους χρήσης τους οποίους ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά. Το mέta δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και γενικότερα για την τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας από αυτά. Ο Χρήστης θα χρησιμοποιεί αυτούς τους συνδέσμους με δική του ευθύνη και για τυχόν προβλήματα, που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες αυτές, ο Χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στους διαχειριστές της αντίστοιχης Ιστοσελίδας. 

 1. Γενικές Υποχρεώσεις Χρήστη.

Ο Χρήστης δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται να τηρεί όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Ο Χρήστης κατά την χρήση της Ιστοσελίδας οφείλει να τηρεί  τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης.

Ο Χρήστης δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται ότι, δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα, για αποστολή, ανάρτηση ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα

Ο Χρήστης δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους Χρήστες της Ιστοσελίδας χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Η μη συμμόρφωση κάποιου Χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους Χρήσης, παρέχει το δικαίωμα στο mέta να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς (να απαγορεύσει την πρόσβαση ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα κλπ.).

 1. Αποζημίωση.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο Χρήστης, δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται ότι θα υπερασπίζεστε, θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το mέta και τους συνεργάτες του, έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής, δικαστικής ενέργειας και μήνυσης εις βάρος τους και έναντι κάθε σχετικής υποχρέωσης, ζημίας, ποινής, προστίμου, κόστους ή δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και λοιπών δικαστικών εξόδων) που επιβαρύνει το mέta ή τους συνεργάτες του, η οποία οφείλεται σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με παράνομες ή κατά παράβαση των όρων Χρήσης πράξεις ή παραλείψεις του Χρήστη. 

 1. Δεδομένα Χρηστών.

Ασφάλεια Δεδομένων. Το mέta λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων των Χρηστών σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας. Το mέta έχει υιοθετήσει και διατηρεί πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων που περιέχουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα κατάλληλα για την πολυπλοκότητα, τη φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων της, προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επεξεργασία, αποκάλυψη, καταστροφή, ζημιά ή απώλεια.

Προσωπικά Δεδομένα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου (GDPR), tο mέta δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα του  Χρήστη: λαμβάνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα με δίκαιο και διαφανή τρόπο, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές του υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών, την αποφυγή καταχρήσεων και την επιβολή των συμφωνιών με τον Χρήστη, συλλέγονται για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτούς τους σκοπούς, είναι κατάλληλα, ακριβή και αναλογικά σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, ανατρέξτε στην δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για οποιαδήποτε απόρροια, παράπονο ή για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό́ μήνυμα στο [email protected]

 1. Δήλωση Αποποίησης Εγγυήσεων και Ευθύνης.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ INTERNET. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Η ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟ mέta ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΡΟΥΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

 1. Περιορισμός Ευθύνης⁠⁠.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ mέta ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ (ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ) ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ mέta ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΡΗΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ⁠⁠ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ.⁠⁠

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

Οι παραπάνω Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, οι τροποποιήσεις τους και οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος από το mέta δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αν οποιαδήποτε όρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρος ή παράνομος ή ανεφάρμοστος θα μεταρρυθμιστεί στο μέγιστο επιτρέπεται από το νόμο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον άκυρο ή παράνομο ή ανεφάρμοστο όρο. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, θα θεωρείται αυτόματα ότι δεν εφαρμόζεται και θα αφαιρείται από το παρόν έγγραφο χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς και το κύρος των υπόλοιπων όρων. 

 1. Τροποποιήσεις των Ορών Χρήσης. 

Το mέta διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, να τροποποιεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και τους Όρους Χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το mέta θα δημοσιεύει τις τροποποιήσεις των Όρων στον Ιστότοπο. Όλες οι τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από μια τέτοια δημοσίευση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτής της τροποποίησης από τον Χρήστη.

 1. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με την Ιστοσελίδα παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό́ μήνυμα στο [email protected].